Bestil online eller ring
7015 4141
Kundeservice

Lejebestemmelser

Friferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af DBF Travel på følgende betingelser: (gælder alle produkter på friferie.dk og skiferie.dk).

1. Generelt om lejeaftalen
Nærværende regler gælder for de lejeaftaler, der er truffet gennem Friferie A/S (herefter Friferie) mellem lejer og boligejeren. Friferie er ansvarlig for lejeaftalen mellem boligejer og lejer, herunder for oplysninger i Friferies materialer om ferieboligen. Friferies ansvar er begrænset til ansvar, der er fremkaldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. Foruden de nedenstående bestemmelser gælder de specielle regler, der er gældende for de enkelte ferieboliger. Aftaler mellem lejer og Friferie, der ophæver, ændrer eller modificerer nedenstående bestemmelser, skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Aftaleindgåelse
Aftalen kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når kunden har indbetalt 1. rate. Med indbetalingen af depositum, bekræfter kunden samtidig, at acceptere gældende vilkår for den af jer lejede feriebolig. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og reagere straks overfor Friferie, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3. Ferieboligens pris
Ferieboligens pris omfatter de i programmet eller aftalen nævnte ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen. Derudover kommer et ekspeditions- og udstedelsesgebyr. Såfremt der forekommer rabatter eller specialaftaler i forbindelse med lejeprisen, kan to eller flere rabatter aldrig anvendes samtidig eller kombineres. Det påhviler lejeren straks ved bestillingen at oplyse om evt. rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen bortfalder retten til disse.

4. Tilkøb:
Priser og betingelser for tilkøb af liftkort, skiskole, skileje, færge, forplejning mm. på hjemmesiden kan kun gøres gældende, såfremt disse produkter bestilles og betales hjemmefra og i øvrigt fremgår af rejsebeviset og voucheren. Såfremt der ikke er tilkøbt en ændrings- og afbestillingsret tages følgende gebyr kr.100 for ændring/annullering af skileje/liftkort pr. gang. Gebyr for ændring af skiskole, færgebillet, tog etc. efter modtagelse af voucher kr. 100,00 kr. + et evt. gebyr til leverandøren. Det er ikke muligt at gøre tilkøb, når voucheren er udsendt og der er mindre end 3 uger til ankomst.

5. Betaling
Ferieboliglejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller det fulde lejebeløb. Beløbet skal være skiferie.dk (Friferie A/S) i hænde senest 3 dage efter bestilling. Er beløbet ikke skiferie.dk i hænde indenfor 3 dage bortfalder lejeaftalen. Bestilles boligen mere end 8 uger før 1. lejedag betales 1. rate med 25% af feriens pris. Restbløbet betales senest 8 uger før ankomst. Ved køb af Udvidet ændrings- og afbestillingsret i forbindelse med bestillingen forfalder denne til betaling samtidig med betaling af 1. rate. Restbeløbet betales senest 8 uger før første lejedag. Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-, og skiferie.dk har ret til at annullere aftalen. Den indbetalte 1. rate er i så fald tabt.
Du kan betale med følgende kort: Dankort, Mastercard og Visa. For at betale med kort skal du logge ind på din ferie under "Kunde-login" - Klik her
OBS: Specielle  betingelser gældende ved bestilling af boliger til 14 personer eller derover på skiferie*.
Ved boliger til 14 personer eller mere gælder ændringsretten IKKE, det er kun afbestillingssikring gældende ved sygdom. Restbeløbet skal være skiferie.dk i hænde senest 90 dage før ankomst. * Destinationerne Trysil, Hemsedal, Vemdalen, Åre, Lindvallen og Hundfjället/Tandådalen

6. Prisændringer efter aftalens indgåelse
Friferie er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye eller ændrede skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer eller betydelige forbedringer af feriestedet. Alle priser er kalkuleret på bestillingsdatoen. Prisændringer, som følge af nævnte, må ikke overstige 10% af lejen, og underretning herom skal være lejeren i hænde senest 14 dage før afrejsen. Stiger kursen på € eller den lokale valuta betydeligt, vil ferieboligens pris stige tilsvarende.

7. Udvidede ændringsret og afbestillingsret
Det anbefales at tegne Friferies udvidet ændrings-og afbestillingsret, som omfatter afbestillingsret. Den udvidet ændrings- og afbestillingsret koster pt. 5% af lejebeløbet på ferieboligen og kan kun tegnes ved bestillingen af ferieboligen. Den udvidet ændrings-og afbestillingsret giver ret til én gratis ændring, overdragelse eller afbestilling af den bestilte feriebolig ind til senest 40 dage før ankomstdagen. Ved afbestilling tilbagebetales det fulde lejebeløb fratrukket den udvidet ændrings- og afbestillingsret, samt ekspeditionsgebyret. Vælger lejeren at ændre ferieboligen til en bolig eller periode af højere værdi, er I forpligtet til at betale prisforskellen. Ved overdragelse til 3. mand skal denne opfylde samtlige de for ferieboligen opstillede krav vedrørende pas-, visum-, og vaccinationsbestemmelser m.m. Kunderne hæfter solidarisk for betaling af eventuelt restbeløb ved overdragelse. Afbestillingsretten dækker i perioden mellem 40 dage før og indtil kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse, når forsikrede ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorlig ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Friferie senest kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse. Ved afbestilling jf. ovennævnte tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket en selvrisiko på 10% af det fulde lejebeløb, Den udvidede ændringsret og afbestillingsret samt ekspeditions- og udstedelsesgebyret. Afbestillingsretten dækker kun den sikredes bolig og evt. tilkøb foretaget hos Friferie, og kun det beløb, der er tegnet forsikring på. Afbestillingsretten dækker ikke enkelt personer, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af lægeerklæring, være Friferie i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start, for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport el. lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Friferie forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke eller bliver den afbrudt før tiden, gælder lejebestemmelserne. En ændring/overdragelse/afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.
OBS: Specielle  betingelser gældende ved bestilling af boliger til 14 personer eller derover på skiferie*.
Ved boliger til 14 personer eller mere gælder ændringsretten IKKE, det er kun afbestillingssikring gældende ved sygdom. * Destinationerne Trysil, Hemsedal, Vemdalen, Åre, Lindvallen og Hundfjället/Tandådalen
 

8. Overdragelse, fortrydelse/afbestilling og ændringer på foranledning af kunden når den udvidede ændringsret- og afbestillingsret ikke er tegnet
En indgået lejeaftale kan ikke opsiges eller ændres af lejeren. Såfremt lejeren indtil 8 uger før lejemålets tiltrædelse uberettiget ophæver eller ændrer lejeaftalen, opkræver Friferie en erstatning på den indbetalte 1. rate. Ved uberettiget ophævelse eller ændring foretaget mindre end 8 uger før lejemålets tiltrædelse, er lejeren forpligtet til at betale hele restbeløbet. En afbestilling eller ændring betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget. Lejeren kan afbestille ferieboligen, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før første lejedag, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder. Friferie følger her Udenrigsministeriets officielle anbefalinger. Den ansvarsfrie afbestillingsret for lejeren gælder dog ikke, hvis lejeren ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Afbestiller lejeren alligevel træder Friferies almindelige afbestillingsregler i kraft.
OBS: Specielle  betingelser gældende ved bestilling af boliger til 14 personer eller derover på skiferie*.
Ved boliger til 14 personer eller mere gælder ændringsretten IKKE, det er kun afbestillingssikring gældende ved sygdom. * Trysil, Hemsedal, Vemdalen, Åre, Lindvallen og Hundfjället/Tandådalen
 

9. Friferies ansvar
Skulle Friferie se sig nødsaget til at foretage væsentlige ændringer (dato, pris eller andet feriemål) i henhold til lejeaftalen, som følge af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side eller ekspeditionsfejl, vil I hurtigst muligt få meddelelse herom. I har herefter ret til at hæve lejeaftalen. Friferie vil dog i tilfælde af ændringer, forsøge at afhjælpe følgerne for jer ved at tilbyde jer en anden – fra et standardmæssigt synspunkt - ligeværdig feriebolig. Vælger lejeren en feriebolig af højere værdi, er lejeren forpligtet til at betale prisforskellen. Friferie påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom Friferie ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, lukning af pool, grill-forbud, lukning af skilifter og lignende.

10. Internet
Alle informationer findes på skiferie.dk. Der tages forbehold for søgemaskinens begrænsninger, når det gælder boligindretning, specialtilbud samt varierende priser ved forskellige antal personer og alder. Desuden tages forbehold for tastefejl og fejlagtige informationer fra friferie.dks samarbejdspartnere.

11. Mangler og reklamation
Det påhviler lejer straks ved overtagelse af lejemålet at rette henvendelse Friferies repræsentant (nøgleholderen eller en af Friferies guider) på feriestedet med en eventuel reklamation over ferieboligen og dennes inventar. Hvis dette ikke giver en for lejeren acceptabel løsning, skal Friferie kontaktes på telefon +45 7015 4141. Det er jeres pligt at få og notere det fulde navn på den person, I kommer i kontakt med hos Friferie. Lejeren skal herefter give Friferie en rimelig frist til at søge evt. fejl, skader eller mangler rettet. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke bliver udbedret skal en skriftlig reklamationsformular være Friferie i hænde senest 4 uger efter lejeperiodens afslutning. Reklamationsformularen kan hentes på Friferie.dk under punktet “Værd at vide”, underpunkt “Reklamationer” eller I kan få formularen tilsendt ved at kontakte os på +45 7015 4141. Reklamationsformularen skal udfyldes, for at en reklamation kan behandles. Andre henvendelser betragtes udelukkende som en tilbagemelding til Friferie, som ikke forventes besvaret. Undlader man at rette henvendelse fra feriestedet til Friferie, medfører dette tab af retten til senere at kræve erstatning. Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejeren og nøgleholderen (boligejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles på ankomstdagen. Såfremt lejeren forlader ferieboligen uden at informere Friferie herom, og derved ikke giver Friferie rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig. Friferie vil kun kunne gøres  erstatningsansvarlig for direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) og skade af ikke økonomisk art (ideel skade) kan Friferie ikke drages til ansvar.

12. Lejerens pligter
Lejeren er pligtig til at møde op på det på lejebeviset anførte tidsrum for nøgleudlevering eller selv at træffe aftale med nøglekontoret direkte om evt. senere afhentning. Aftale med nøglekontoret herom skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen, og evt. omkostninger her for afholdes af lejer. Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig vis. Lejer hæfter for alle skader, som lejeren eller de med lejeren ledsagende eller gæstende personer og husdyr har forårsaget. Ved lejemålet udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejens ophør eller eftersendes, såfremt ferieboligen og med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig og rengjort stand, og såfremt lejeren ikke skylder ejeren (udlejeren) yderligere beløb. Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om det beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Det påhviler lejeren at forlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring. Glemte sager kan indenfor 2 uger efter hjemkomst efterlyses gennem Friferie mod forudbetaling af et gebyr på kr. 250,-. Gebyret tilbagebetales ikke, selv om de glemte sager ikke tilvejebringes. Vær opmærksom på, at hvis alle rejsedeltagere er under 25 år, kan der være feriesteder som ikke acceptere reservationen. Kontakt os derfor altid hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

13. Prisgaranti
Friferie giver prisgaranti på alle produkter. Prisgarantien gives under følgende betingelser: Friferie sætter prisen ned, når lejer skriftligt kan dokumentere, at nøjagtigt samme produkt (ferieboliglejen plus evt. obligatoriske udgifter, energiomkostninger, slutrengøring, booking-gebyrer m.m.) kan lejes og er ledigt i samme periode og under samme betingelser hos en anden dansk operatør/rejsearrangør, eller direkte på feriestedet. Dokumentation med officiel prisliste skal være Friferie i hænde: 1) senest 7 dage efter bestillingen af ferieboligen og 2) altid 30 dage før første lejedag. Disse betingelser skal være opfyldt samtidigt. Når der ydes prisgaranti, kan dette ikke kombineres med andre rabatter.

14. Rejseforsikring
Friferie anbefaler, at der tegnes rejseforsikring. Der opfordres desuden til at medbringe det gule og blå sygesikringskort.

15. Lovvalg og værneting
Evt. søgsmål mod Friferie skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn). Værneting: Sø- og Handelsretten København. Friferie tager forbehold for trykfejl i kataloger, annoncer og på internettet. Katalogprislisten er vejledende og baseret ved 2 personer i boligen, og ændres og opdateres løbende på www.friferie.dk og skiferie.dk

16. Persondata:
Ved reservation hos skiferie.dk bekræfter vores kunder, at opgiven data bliver givet videre til vores samarbejdspartnere. For at kunne reservere og for at kunne give kunderne en mere personlig service er det nødvendigt at indsamle vise informationer fra vores kunder bl.a. navn, adresse, alder, kredit-/debitkort eller andre betalingsoplysninger, telefonnummer og pasinformationer ved cruisebookinger. Vi lever op til vores ansvar om sikkerheden for persondata. Vi giver, de for vores samarbejdspartnere relevante, date videre til dem. Under 1988 Datasikkerhedsloven er vores data controller: CampingVision AG. Vi må bruge vores kunders data til at sende promoverende nyhedsbreve og information via e-mail eller post fra Skiferie.dk og andre Camping Vision firmaer. Ønsker vores kunder ikke at modtage vores nyhedsbreve mere, kan nyhedsbrevene altid frameldes nederst på siden eller en mail kan sendes til info@friferie.dk, så sørger vi for at afmelde nyhedsbrevet. Afmeldes nyhedsbrevet, må skiferie.dk stadig sende nødvendige e-mails ang. bestilt ferie.

17. Kontraktindgåelse
DBF Travel, Rue du Tir-au Canon 4, 1227 Genf, Geneve, Handelsregister: CH 660-2192012-7 er udlejer og teknisk arrangør af de på friferie.dk og skiferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. DFF Travel AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifon
Opdateret august 2019

Luk vinduet X